Home » 認識天安 » 環境介紹 » 地理位置

位處陰陽界,視野開闊,屬出死入生之地,前臨大安溪,後為枕頭山,確可「『安枕』無憂」。 得神龍以為固,乃道場之標奇;飛龍發祥於大霸尖山,掠西勢、老松諸大名山;懸崖蔽日,嘆絕嶺之瑰祕;天縱翠霞,若仙人之散錦;俯瞰枕頭山,喬木高聳如神筆,直寫天上白雲箋;降駕山之南,結為正穴。水龍源出大雪山溪而大安溪,匯百川,破巨岩,平溝壑,蟒蟒滔滔,奔流道場南岸,而盤躆明堂。一雙神龍,殊途同歸;飛龍永駐,人傑地靈;水龍潛化,孕育寶藏。